1. §1 Postanowienia wstępne
 2. §2 Definicje
 3. §3 Warunki korzystania z Portalu
 4. §4 Ogólne zasady korzystania z Portalu
 5. §5 Zamieszczanie ogłoszeń
 6. §6 Zasady odpowiedzialności
 7. §7 Postępowanie reklamacyjne
 8. §8 Postanowienia końcowe
§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z portalu internetowego www.dlarolnika.agro.pl będącego własnością Usługodawcy.
   
 2. Dostęp do portalu możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Usługodawca - Bartosz Przybył przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PAGO Bartosz Przybył z siedzibą w Gola, 
ul. Jaraczewska 21, 63-233 Jaraczewo, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 6172100788, 
posiadający REGON: 365362849,  adres poczty internetowej: pomoc@dlarolnika.agro.pl;
   
 2. Portal - będący własnością Usługodawcy portal internetowy www.dlarolnika.agro.pl stanowiący wyspecjalizowaną internetową bazę ogłoszeń dla branży rolniczej oraz branż podobnych;
   
 3. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane na portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
   
 4. Towar - rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
   
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
   
 6. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach portalu (panel administracyjny – „Moje konto”), w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie;
   
 7. Abonament - Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika w ramach Portalu. Rodzaje Abonamentów, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Abonamentu określone zostały w załączniku nr 4.
   
 8. Regulamin - niniejszy regulamin;
   
 9. Cennik - zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat za usługi świadczone w ramach portalu internetowego www.dlarolnika.agro.pl, określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

§3 Warunki korzystania z Portalu

 1. Użytkownik korzystając z Portalu akceptuje warunki Regulaminu.
   
 2. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym 
i prawnym, a Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki stąd wynikłe.
   
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
   
 4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz 
z Ogłoszeniem na stronie Portalu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
   
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, który w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
   
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) 
i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza postanowień Regulaminy oraz żadnych praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich.
   
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Portalu, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Użytkownik nie może przekazywać powyższych informacji poza Portalem.
   
 8. Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

§4 Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik korzystający z Portalu akceptuje warunki Regulaminu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodności danych zawartych w danych rejestracyjnych na Portalu.
   
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
   
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich weryfikacji i modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie portalu www.dlarolnika.agro.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
   
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem 
a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
   
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
   
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Portalu.
   
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
   
 8. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Portalu ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@dlarolnika.agro.pl.
   
 9. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach publikacji Ogłoszenia w Portalu dla ma charakter terminowy i trwa co do zasady przez okres 30 dni od dnia jego aktywacji, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia.
   
 10. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte.

§5 Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu następuje przez:

  1) wypełnienie formularza dostępnego na stronach Portalu oraz zamieszczenie treści Ogłoszenia polegające na wypełnieniu co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe,

  2) akceptację Regulaminu,

  3) dokonania płatności za pośrednictwem jednej z dostępnych form płatności.

   
 2. Aktywacja Ogłoszenia odbywa się poprzez dokonanie płatności za usługę 
z chwilą zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1.
   
 3. Opłaty za usługi dostępne na Portalu mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu lub też karty kredytowej oraz za pośrednictwem systemu płatności PayU obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej,  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS0000347935.
   
 4. Emisja Ogłoszenia w Portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni.
   
 5. Użytkownik za pomocą formularza może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Portalu.
   
 6. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
   
 7. W treści Ogłoszenia Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach na formularzu Ogłoszenia.
   
 8. Zabronione jest kopiowanie treści i innych elementów ogłoszeń innych Użytkowników Portalu.
   
 9. W okresie emisji ogłoszenia Użytkownikowi przysługuje prawo do dowolnej modyfikacji Ogłoszenia, formy jego prezentacji oraz zawartości a także dokonania wyboru opcji przedłużenia czasu jego emisji lub usunięcia Ogłoszenia.
   
 10. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
   
 11. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte.
   
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania fragmentów lub całości ogłoszeń oraz załączników sprzecznych z Regulaminem, polityka prywatności, przepisami prawa lub naruszających powszechnie obowiązujące normy społeczne.

§6 Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń na Portalu www.dlarolnika.agro.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
   
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
   
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
   
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność zamieszczanych przez Użytkowników treści, oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
   
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Usługodawcę stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
   
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  1) zawierają treści o charakterze bezprawnym i/lub powszechnie uznane za obraźliwe,

  2) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  3) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów, lub w inny sposób szkodzi Operatorowi,

  4) zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu,

  5) wprowadzające w błąd,

  6) stanowiące lub noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

   
 7. Operator nie odpowiada za:

  1) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  2) realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi, jakości usług i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

  3) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy,

  4) treść i formę oświadczeń składanych przez Użytkownika drugiej stronie transakcji.
   
 8. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Usługodawca może uzależnić korzystanie z Portalu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika prawdziwości podawanych w procesie rejestracji danych.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zgłaszania reklamacji dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
   
 2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@dlarolnika.agro.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: PAGO Bartosz Przybył z siedzibą w Gola, ul. Jaraczewska 21, 
63-233 Jaraczewo.
   
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, opis okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
   
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca przekaże Użytkownikowi drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie www.dlarolnika.agro.pl, a także przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
   
 2. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Portalu.
   
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Portalu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje lub przedłużenia emisji odbywać się będą zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.
   
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu dlarolnika.agro.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
   
 6. Wszystkie załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

Serwis dlarolnika.agro.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.